เงื่อนไขกติกาและของรางวัล

1. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น.

2. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และกดไลก์ Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล ถึงจะถือว่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์

3. กิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะ บุคคลที่ทำงานในองค์กร/หน่วยงาน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ NT ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่กำหนดเท่านั้น (กทม. / นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ)

4. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้ 1 รางวัล

5. การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม หากกรรมการตรวจพบว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลมีการลงทะเบียนซ้ำเพื่อรับรางวัลอีกครั้ง ทางกรรมการจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นทันที

6. ทำการคัดเลือกคำตอบของผู้ที่ตอบถูกต้องตามเกณฑ์ ณ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 89/2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9:00 น.

7. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

8. ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00 น. โดยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

9. ทางกิจกรรมจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

10. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวกลางในการจัดกิจกรรม และส่งมอบรางวัล ในกรณีเกิดปัญหาการใช้งาน ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการรายนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือว่าหมดหน้าที่การดูแลทันทีเมื่อมีการส่งมอบของรางวัลเรียบร้อยแล้ว

11. กรณีที่มีข้อพิพาท ให้คำตัดสินของคณะกรรมการมอบรางวัลเป็นที่สิ้นสุด

12. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบรางวัลกำหนด

13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่ายอมรับในกฏกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรม